Skip to main content
 • Ruimtelijk kader stationsomgeving Wezep

Ruimtelijk kader stationsomgeving Wezep

Wat maakt de stationsomgeving van Wezep tot een aantrekkelijk gebied, met zowel een functie als recreatieve poort naar de Veluwe als een mooie entree richting Wezep? We maakten voor dit gebied een ruimtelijk kader met een breed gedragen toekomstbeeld.

 • Projectnaam:
  Opstellen ruimtelijk kader voor stationsomgeving Wezep
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2023-2024
 • Locatie:
  Wezep
 • Opdrachtgever:
  gemeente Oldebroek
 • Projectleider/contactpersoon:

Entree voor Wezep én voor de Veluwe

De stationsomgeving ligt op het verkeersknooppunt van het laatste station voor Zwolle en de veelgebruikte route tussen de A28 en de A50. De stationsomgeving is een belangrijke entree van zowel Wezep als van het recreatie- en natuurgebied de Veluwe.

Het gebied heeft veel potentie als recreatieve poort van de Veluwe, maar het heeft nu weinig verblijfskwaliteit. De functies in het gebied liggen niet optimaal, de drukke verkeersader werkt belemmerend en de routes richting de Veluwe zijn onduidelijk. In de omgevingsvisie heeft de gemeente als doel gesteld om de stationsomgeving te verbeteren.

In en om het gebied zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Met het ruimtelijk kader wil de gemeente actief sturen in de meest gewenste richting. Er zijn ook mogelijkheden om andere ontwikkelingen hieraan te verbinden. Bijvoorbeeld duurzame mobiliteit, kansen voor natuurherstel, passende functies zoals horeca, VVV of fietsverhuur en mogelijkheden voor woningbouw.

De gemeente ziet vooral kansen voor verbetering van de verkeersveiligheid rondom het station. Bij alle ontwikkelingen speelt het Natura2000 gebied en de grondwaterwinning en grondwaterbeschermingszone op de Wezeperheide een rol.

Samenwerking en participatie

Een kader bieden voor gewenste ontwikkelingen, met groot draagvlak en betrokkenheid van alle belanghebbenden. Dat is wat de gemeente Oldebroek ons als opdracht heeft meegegeven. En tegelijkertijd een grote ontzorging van de gemeente.

Ons bureau draagt zorg voor projectleiding en projectsecretariaat. Met een slagvaardig kernteam van zowel de gemeente als BügelHajema en waar nodig inzet van aanvullende expertises zijn we aan de slag gegaan.

Draagvlak en betrokkenheid is van groot belang bij dit project. Daarom starten we met tafelgesprekken met alle belanghebbenden.

Naast de bewoners en ondernemers zijn ook partijen als NS, prorail en Vitens als belanghebbenden betrokken bij het project. We organiseren meerdere interactieve bijeenkomsten, maar we starten met tafelgesprekken met alle belanghebbenden. Nadat we in nauw overleg met de gemeente alle belanghebbenden in beeld hebben gebracht, zorgen wij voor het maken van afspraken, voeren we de gesprekken en zorgen voor verslaglegging.

 

Ruimtelijk kader biedt houvast en perspectief

Wij brengen vervolgens alle ideeën bij elkaar en brengen hierin duiding aan. Wat betekent dit voor de mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor het stationsgebied? Dit zetten we naast de deskundige analyse van de knelpunten, waarden en kansen van het gebied. We kijken breed en integraal en nemen de hele breedte van de fysieke leefomgeving daarin mee. Samen met het gemeentelijk kernteam gaan we de ontwikkelingsrichtingen verder vorm geven, waarna we weer in gesprek gaan met de belanghebbenden.

Het eindproduct is een ruimtelijk kader waarin de gewenste ontwikkelingen in de stationsomgeving zijn beschreven. Hiermee heeft de gemeente een kader waarmee ze actief kan sturen en ontwikkelingen kan stimuleren die het gebied versterken en verfraaien. 

Links

Jan Oosterkamp

Meer weten? Neem contact op met Jan Oosterkamp

Senior jurist omgevingsrecht / projectleider
0334656545