Skip to main content
  • Masterclass: gebiedsgericht werken (1 dag)

Masterclass: gebiedsgericht werken (1 dag)

 

De methode van gebiedsgericht werken lijkt het wondermiddel voor de aanpak van problemen in de fysieke leefomgeving. Deze term, afkomstig uit het domein van ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling en beleidsplanning, verwijst naar een aanpak waarbij we beleid en interventies specifiek afstemmen op de kenmerken, behoeften en uitdagingen van een bepaald geografisch gebied.

Deze masterclass verkent de essentie van gebiedsgericht werken en de implicaties ervan voor professionals binnen het ruimtelijk domein.

Een middel voor alle kwalen is gebiedsgericht werken niet, maar het kan wel  een belangrijke bijdrage leveren aan het verruilen van de gangbare sectorale benadering naar een meer integrale aanpak.

Doel 

Doel van de masterclass is het inspireren en ondersteunen van projectleiders, ruimtelijke ontwerpers en beleidsmakers bij het verkennen van de mogelijkheden en kansen die gebiedsgericht werken biedt. Deze manier van werken richt zich op het aanpakken van specifieke gebieden, landschappen, wijken of buurten met unieke eigenschappen, in plaats van een uniform beleid of ruimtelijke opgaven voor een hele stad of regio te hanteren. Het complexe werkveld van gebiedsontwikkeling vereist begrip van diverse krachtenvelden en de vaardigheid om hier effectief mee om te gaan. 

Gebiedsgericht werken kan niet alle problemen oplossen, maar het biedt wel een gerichte aanpak voor het werken aan complexe uitdagingen in verschillende ruimtelijke projecten.

Aanpak

De masterclass legt de nadruk op het maken van duidelijke keuzes en biedt praktische richtlijnen voor gebiedsgericht werken. Door middel van systematische analyses, ontwerpen en het in kaart brengen van beleidskaders dagen we deelnemers uit om hun improvisatiekracht te vergroten en betrokkenen te motiveren om breder te kijken dan hun eigen vakdiscipline of interessegebied.

Dagdeel 1: Gebiedsgerichte plannen in landelijk en stedelijk gebied
  • Bespreking van ruimtelijke opgaven in zowel landelijk als stedelijk gebied, met duurzaamheid als centraal thema;
  • Analyse van ontwerpopgaven en beleidskaders, inclusief onderwerpen zoals stikstof, PFAS, bodem- en waterkwaliteit, landschapsontwikkeling, circulariteit en de woningbouwopgave;
  • Verkennen van geschikte ontwerptools voor de grote ruimtelijke opgaves waar we voor staan;
  • Verkenning van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt voor het maken van gebiedsgerichte keuzes en het creëren van synergie tussen omgevingsvisies, programma's en projectbesluiten.
Dagdeel 2: Praktische toepassingen in stedelijke gebieden
  • Focus op ontwerpopgaven en financieringsmogelijkheden in stedelijke gebieden;
  • Specifieke aandacht voor stedelijke transformatie en multifunctioneel ruimtegebruik;
  • Praktische handvatten en casestudy's om duurzame gebiedsontwikkeling te bevorderen en de impact van de Omgevingswet te benutten.
Afsluiting

Het laatste deel van de masterclass biedt ruimte voor interactie en reflectie, waarbij we samen met deelnemers inzichten bespreken en hun concrete actiepunten voor de toekomst formuleren.

Voor wie

De cursus is geschikt voor een breed scala aan professionals, waaronder projectleiders, ruimtelijke ontwerpers, RO-juristen, gebiedsontwikkelaars, stedenbouwkundigen, beleidsmedewerkers en adviseurs duurzaamheid.

  • Geschikt voor teams en groepen tussen de 6 tot 20 personen.
  • We geven de masterclass in 1 hele dag of 2 losse dagdelen.  

De masterclass geven we in company en stemmen we af op de specifieke vragen en competenties van de deelnemers. 

Door wie

Landschapsarchitect ir. Gabriëlle Bartelse en jurist mr. Jan Oosterkamp geven deze masterclass.   

Resultaat

Na het volgen van de masterclass ben je als deelnemer goed in staat om gebiedsgerichte uitdagingen te definiëren, nieuwe ideeën te genereren, technieken toe te passen voor afwegingen, de Omgevingswet praktisch toe te passen en effectieve samenwerking tussen verschillende belanghebbenden te bevorderen. Ook ben je in staat koppelkansen te herkennen en toekomstbeelden te beoordelen vanuit verschillende perspectieven en waarden.