Skip to main content
 • Forse impuls woningbouw gemeente Elburg

Forse impuls woningbouw gemeente Elburg

Onderzoek naar geschikte woningbouwmogelijkheden binnen drie locaties in de gemeente Elburg, waarbij bodem en water sturend het uitgangspunt is. De draagkracht van het landschap staat in dit onderzoek centraal. 

 • Projectnaam:
  Woningbouwonderzoek voor 900 woningen
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2023 - 2024
 • Locatie:
  Gemeente Elburg
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Elburg
 • Projectleider/contactpersoon:

Woningbouwonderzoek Elburg

In een poging het hoofd te bieden aan het woningtekort binnen de gemeentegrenzen (en de bredere regio), heeft de gemeente Elburg BügelHajema Adviseurs ingeschakeld voor een onderzoek naar drie aangewezen locaties. Een zoektocht naar ruimte voor de ontwikkeling van ongeveer 900 woningen.

Het onderzoek richt zich op de potentie van drie specifiekie gebieden: Elburg, Doornspijk en ’t Harde.

De gemeente streeft ernaar om binnen deze locaties in ieder geval een passende invulling te vinden voor doelgroepen die in de huidige woningmarkt het meeste moeite hebben om een woning te vinden; sociale huur- en koopwoningen en betaalbare koopwoningen.

Bodem en water sturend  

Een meer bewuste benadering, met het oog op klimaatverandering, legt de nadruk op het belang van de bodem voor de inrichting van onze fysieke leefomgeving. Water en bodem zullen, samen met andere factoren, de onderbouwing geven over hoe de woningbouwopgave het beste kan landen binnen deze locaties. We gaan hierbij uit van de draagkracht van het landschap, oftewel bodem en water sturend.

Het feit dat water en bodem onze ruimtelijke ordening sturen, biedt mogelijkheden om het land duurzaam te ontwikkelen. Dit kan leiden tot de transformatie van een leefomgeving waarin we niet tegen, maar met het landschap samenwerken.

   

20240425 MV SH Layout Blauwe kamer versie 01 kopie half

Detail van onderzoek naar bodem en water sturende elementen in de gemeente Elburg 

Samenwerken met de draagkracht van het landschap

Het bijzondere van deze studie is dat we hier met toepassing van de lagenbenadering onderzochten wat de meest geschikte locaties zijn voor woningbouw. We doen bij zo’n studie letterlijk onderzoek naar de draag­kracht van het landschap. En dat levert veel duurzame en natuurinclusieve antwoorden op.

Met de lagenbenadering kijken we éérst naar de bodem. Zo zien we in een vroeg stadium wat de mogelijkheden zijn voor woningbouw en waar de uitdagingen liggen. Zo bouwen we duurzaam en toekomstbestendig.  

Bij de lagenbenadering analyseren we de bodem en leggen we de relatie met de bestaande fysieke leefomgeving. Zo zien we welke gronden het meest geschikt zijn om nieuwe woningen op te bouwen. Ook krijgen we door middel van ontwerpend onderzoek inzicht in hoe we de uitdagingen kunnen aangaan die zich voordoen vanuit de bodem. Zo werken we in de toekomst met natuurlijke systemen om duurzame woningbouw te bevorderen.

Woning- en verkavelingsstudie

Om een beter begrip te krijgen van diverse woningtypologieën en dichtheden, onderzochten we zowel lokale voorbeelden in Elburg als elders in Nederland om een goed perspectief te krijgen van de mogelijkheden. Dichtheden spelen een essentiële rol bij het vormgeven van de ruimte en de uitstraling van een gebied. Bovendien kunnen verschillende concepten en vormen helpen bij het adresseren van uitdagingen met betrekking tot bodem en water.

Op basis van deze studie naar woningtypologieën maakten we vervolgens een verkavelingsstudie per locatie. Hierin onderzochten we wat de draagkracht van het landschap is per locatie. Ook bekeken we wat de sociale draagkracht is binnen de bestaande gemeenschap. De derde onderzoeksvraag was hoe de ontwikkeling het bestaande voorzieningenniveau op peil kan houden.

Met deze verkavelingsstudie toonden we niet alleen aan dat een bepaalde hoeveelheid woningen past binnen een bepaald gebied, maar dat dit ook ruimtelijke kwaliteit oplevert die harmonieert met de omgeving. Hierbij nemen we de bevindingen uit analyses over bodem en water, klimaateffecten en historische ontwikkelingen mee. Deze studies kan je zien als rekenmodellen die richting geven aan de toekomstige ontwikkelingen. Ze vormen de basis voor een uitgewerkt stedenbouwkundig plan.

Samenwerken in een projectteam

In dit project hebben we nauw samen gewerkt met twee partners. KAW architecten hebben zich gericht op de woningmarkt en wat daar de vragen en behoeftes zijn. Metafoor was betrokken om vanuit plan economisch oogpunt te rekenen met de verkavelingsschetsen en zo de financiële haalbaarheid van de verschillende studies per deelgebied niet uit het oog te verliezen.

Links

Gabriëlle Bartelse

Meer weten? Neem contact op met Gabriëlle Bartelse

Landschapsarchitect BNT
0334656545