Noordwijkerhout2

Ter inzage termijn vastgesteld bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende documenten liggen vanaf woensdag 3 augustus 2016 voor een periode van 6 weken, tot en met 14 september 2016, gedurende openingstijden voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan “Buitengebied 2015” is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad inzake de vaststelling van het bestemmingsplan beroep in worden gesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, dan wel door een belanghebbende aan wie niet verweten kan worden dat hij/zij niet tijdig een zienswijze ingediend heeft.
Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld op 30 juni 2016
De gemeenteraad heeft het Bestemmingsplan Buitengebied op 30 juni 2016 vastgesteld. Het plan is op enkele punten ten opzichte van het ontwerp aangepast. De ingekomen zienswijzen en enkele ambtshalve opmerkingen hebben daartoe aanleiding gegeven. Het raadsvoorstel en het raadsbesluit kunt u terugvinden onder ‘Openbare stukken’: Raadsvoorstel en Raadsbesluit vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout 2015.

Er is een afzonderlijke Nota beoordeling zienswijzen opgesteld. In deze nota zijn de aanpassingen in het bestemmingsplan onderbouwd en gemotiveerd. Deze nota is als document te downloaden. U vindt de nota onder ‘Openbare stukken’: Bijlage 9 toelichting Bestemmingsplan Buitengebied 2015 'Nota beoordeling zienswijzen'. 

Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout heeft ter inzage gelegen
Het ontwerp van het Bestemmingsplan Buitengebied (NL.IMRO.0576.BP201400028-0002) heeft van 24 november tot en met dinsdag 5 januari 2016 ter inzage gelegen. Gedurende deze zes weken heeft iedereen de gelegenheid gehad schriftelijk of digitaal een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. 

In deze periode zijn in totaal twintig zienswijzen ingediend. De gemeente heeft de zienswijzen beoordeeld en beantwoord. Enkele zienswijzen hebben aanleiding gegeven het bestemmingsplan op een onderdeel aan te passen.

Positief advies Commissie voor de m.e.r. over het ontwerpPlanMER

Met het ontwerpbestemmingsplan heeft tevens het ontwerp milieueffectrapport (planMER) ter inzage gelegen. Onderdeel van de m.e.r.-procedure is het vragen om een toetsingsadvies van de commissie voor de m.e.r. In het toetsingsadvies wordt afgewogen of het MER alle informatie bevat die nodig is om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit. Op 2 maart 2016 is het advies van de Commissie m.e.r. uitgebracht.

De commissie concludeert in het toetsingsadvies dat het MER de huidige en toekomstige activiteiten in het plangebied en de milieueffecten compleet beschrijft. De milieueffecten hebben onder andere betrekking op het landschap, de waterhuishouding en kwaliteit en de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden die daarvoor gevoelig zijn. Het MER vormt een goede basis voor een besluit over de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.
Verder formuleert de Commissie twee aanbevelingen:

 • In de plantoelichting kan worden aangegeven op grond van welke maatregelen uitbreiding van de grondgebonden veeteelt uitvoerbaar is.
 • In de plantoelichting kan een concreter inzicht worden gegeven in hoe door de sector en de waterbeheerder/ toezichthouder wordt ingezet op het verbeteren van de waterkwaliteit en in hoeverre het bestemmingsplan hierin kan faciliteren.

Het uitvoeren van deze aanbevelingen draagt enkel bij aan de duidelijkheid van het MER en de kwaliteit van de verdere besluitvorming.

Het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. is als document te downloaden. U vindt het toetsingsadvies onder ‘Openbare stukken’. In een memo, d.d. 4 februari 2016, heeft de gemeente onderbouwd op welke wijze de twee aanbevelingen in het bestemmingsplan zijn verwerkt. Ook deze memo is te downloaden als document. U treft deze memo aan onder ‘Openbare stukken’: Bijlage 6 toelichting Bestemmingsplan Buitengebied 2015 'PlanMER buitengebied Noordwijkerhout'.

Het planMER biedt inzicht in de milieueffecten van de ontwikkelingen die in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Met behulp van het planMER kan een verantwoorde keuze worden gemaakt over welke ontwikkelingen wel en niet mogelijk (kunnen of moeten) worden gemaakt.
Het bestemmingsplan biedt namelijk het kader voor toekomstige activiteiten waarvoor volgens de Wet milieubeheer (Wm) een besluit-m.e.r.(beoordeling) verplicht is, met name in de vorm van uitbreiding van bestaande veehouderijen en glastuinbouwbedrijven. Daarbij moet voor het bestemmingsplan op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) ook een zogenoemde “passende beoordeling” worden uitgevoerd, omdat in en in de omgeving van het plangebied verschillende Natura 2000-gebieden liggen.

In het MER zijn de milieueffecten in beeld gebracht van het concept ontwerpbestemmingsplan: dit wil zeggen dat uitgegaan is van het voorontwerp bestemmingsplan inclusief de wijzigingen naar aanleiding van vooroverleg- en inspraakreacties en ambtelijke opmerkingen.
Het concept ontwerp bestemmingsplan is beoordeeld op een groot aantal milieuthema’s, zoals natuur, geurhinder, landschap, cultuurhistorie en archeologie en water en bodem. Voor deze milieuthema’s zijn de volgende onderdelen beschreven:

 • een beschrijving van de referentiesituatie (huidige situatie en autonome ontwikkeling);
 • een beschrijving van de milieueffecten per alternatief;
 • de beoordeling van de milieueffecten;
 • een omschrijving van de mogelijke maatregelen om (zeer) negatieve milieueffecten te voorkomen of te beperken;
 • een omschrijving van de zogenoemde leemten in de kennis.

Het planMER is als document te downloaden. U vindt het planMER onder ‘Openbare stukken’: Bijlage 6 toelichting Bestemmingsplan Buitengebied 2015 'PlanMER buitengebied Noordwijkerhout'.

 

Het belang van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan legt onder andere de afspraken vast uit de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). In de ISG zijn de volgende ambities vastgelegd:
economische herstructurering in combinatie met landschapsverbetering;

 • het tegengaan van verdergaande verrommeling;
 • het uitvoeren van de woningbouwopgave, zoals in de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek is overeengekomen;
 • het duurzaam handhaven van het areaal 1e klas bollengrond;
 • het geven van prioriteit aan de primaire Greenportfuncties (bollencluster, vaste planten, bloemencluster en toerisme) boven niet primaire Greenportfuncties (overige landbouw, veeteelt).

Het bestemmingsplan is voor het overig in grote lijnen gebaseerd op het nu nog geldende bestemmingsplan voor het buitengebied. Het regelt daarmee de bestaande situatie, rekening houdend met de afspraken uit het ISG. Het ontwerp bevat ook enkele nieuwe ontwikkelingen. Niet alle ontwikkelingen wenst de gemeente tegen te houden. Het (nieuwe) bestemmingsplan regelt dat allemaal. Een belangrijk document dus.

Het is daarom ook belangrijk dat iedereen uitgebreid wordt geïnformeerd over het plan en betrokken wordt bij wat er gaat gebeuren en welke gevolgen dat voor hen kan hebben.

Nota van Uitgangspunten
De gemeente is niet gelijk gestart met de actualisatie van het bestemmingsplan zelf. Als voorloper voor het nieuwe bestemmingsplan is er eerst een Nota van Uitgangspunten opgesteld. In deze nota zijn de belangrijkste keuzes onderbouwd en vastgelegd voor het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. De nota is op 4 juni 2015 door de gemeenteraad vastgesteld en vormt samen met het huidige bestemmingsplan uit 2006 het vertrekpunt voor deze actualisatie.

Inspraak
Gemeente Noordwijkerhout heeft in de periode van 15 juli tot en met 8 september het voorontwerp van het Bestemmingsplan Buitengebied vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode heeft geleid tot achttien reacties op het plan. Het voorontwerp is in deze periode ook aan verschillende instanties ter beoordeling voorgelegd. Het gaat om instanties zoals Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Rijnland. In totaal hebben vijf instanties een reactie ingediend.
Alle reacties zijn beoordeeld en voorzien van een gemeentelijke reactie. Enkele reacties hebben aanleiding gegeven het plan in de ontwerpfase aan te passen. De gemeente heeft de aanpassingen verantwoord in een speciaal verslag Inspraak en overleg dat op deze website onder documenten te downloaden is: Bijlage 5 toelichting Bestemmingsplan Buitengebied 2015 'Verslag inspraak- & overlegreacties'.

In de periode van 15 juli t/m 8 september 2015 kon een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling bij burgemeester en wethouders een inspraakreactie indienen op het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied.

Overleg met instanties
Het voorontwerp is ook aan instanties toegezonden, zoals het waterschap, de provincie en alle buurgemeenten. Dit overleg met instanties is verplicht. De gemeente betrekt ook de belangen van deze instanties bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan.