Wormerland1

  • Home
  • landelijkgebiedwormerland

Voorontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied Wormerland ter inzage

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het landelijk gebied Wormerland. 

Het plangebied van het bestemmingsplan Landelijk Gebied wordt gevormd door het gehele buitengebied van de gemeente Wormerland, bestaande uit het Wormer- en Jisperveld, de Engewormer (inclusief de Bartelsluisbuurt), de Wijdewormer, de Schaalsmeerpolder, de Starnmeerpolder en de kern Spijkerboor. De kernen Wormer, Oostknollendam, Jisp en Neck vallen er niet onder.

Alle vrijstellingen en wijzigingen zijn in het bestemmingsplan Landelijk Gebied opgenomen. Ook zijn eerdere reacties die zijn ingediend op het vlekkenkaart (indien relevant) verwerkt. De reactienota op de vlekkenkaart is als bijlage bij de stukken opgenomen.

Verder zijn in het bestemmingsplan nieuwe bestemmingen als agrarisch-paardenbedrijf, agrarisch kleinbedrijf en maatschappelijk-zorgboerderij geïntroduceerd. Ook zijn er aangepaste regelingen voor dammen- en bruggen, bed & breakfast en schuilstallen opgenomen. Tenslotte maken we met dit bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk waarvoor ‘keukentafelgesprekken’ zijn gevoerd op de percelen: Noorderweg 85 Wijdewormer, Zuiderweg 63 Wijdewormer, Kanaaldijk 14 Spijkerboor en  Oudelandsdijk 8a Spijkerboor. Voor meer informatie over de wijzigingen verwijzen wij naar dit overzicht.

Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan kan met ingang van 6 juli 2017, gedurende een periode van 6 weken, tot en met 16 augustus 2017 worden ingezien in het gemeentehuis van Wormerland, Koetserstraat 3 te Wormer. Ook is het plan direct raadpleegbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0880.BP9579400000-0201

Inloopbijeenkomsten
Datum: 18 juli en 19 juli
Tijdstip: 16:00 – 20:00
Locatie: Hal gemeentehuis Wormerland (Koetserstraat 3 te Wormer)

Tijdens deze inloopbijeenkomsten kunt u het bestemmingsplan inzien, een reactie indienen en eventuele vragen stellen aan medewerkers van de gemeente en het stedenbouwkundig bureau.

Inspraakreactie 
Gedurende de hiervoor bedoelde termijn kan bij het college van burgemeester en wethouders van Wormerland een inspraakreactie worden ingediend. Het postadres is: postbus 20 1530 AA Wormer. Ook kan mondeling een inspraakreactie worden ingediend. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken via het taakveld Ruimtelijke Ordening, telefoon: 075-651 21 00.

Nota van uitgangspunten BP Landelijk Gebied receptenkaart B3 Nota van uitgangspunten verbeelding 2