• Randenlosser2
  • Randenlosser1
  • Home
  • Invulmogelijkheden dorpsranden gemeente losser

Invulmogelijkheden dorpsranden gemeente Losser

Bouwen in en aan de randen van dorpen is geen vanzelfsprekendheid. Veel gemeenten willen hier wel enige ruimte voor bieden, maar alleen als dat niet ten koste gaat van cultuurhistorische, landschappelijke en stedenbouwkundige waarden. Dit vraagt om een objectief afwegingskader. BügelHajema Adviseurs maakte een dergelijk kader voor de gemeente Losser. In het rapport wordt een zeer heldere afwegingstrap geïntroduceerd:

  • Wat beschouwen we als dorpsrand? > Welk gebied wordt als potentiële bouwmogelijkheid beoordeeld?
  • Wat is de waardering van het omliggende landschap? > Geldt er een nee, tenzij- of een ja, mits-principe?
  • Wat is de waardering op het niveau van de dorpsrand? Liggen er bijvoorbeeld waardevolle doorzichten? > Kan er wel of niet worden gebouwd?
  • Als er kan worden gebouwd, aan welke voorwaarden moet dan worden voldaan, zodanig dat de relatie dorp-landschap zo sterk mogelijk is en blijft?
Mischa Teensma

Mischa Teensma

Directeur / Landschapsarchitect BNT

Contact