natuurwaarden

  • Home
  • Het natuurwaardenonderzoek

Het natuurwaardenonderzoek

Een natuurwaardenonderzoek heeft tot doel vast te stellen welke soorten flora en fauna en natuurgebieden in (of bij) het plangebied aanwezig (kunnen) zijn en beoordeelt of het ruimtelijk beleid of initiatief uitvoerbaar is in het kader van het Besluit ruimtelijke ordening. In sommige gevallen komt een natuurwaardenonderzoek voort uit een ecologische inventarisatie.

Het natuurwaardenonderzoek behandelt voor een projectgebied de gebiedsbescherming en de soortenbescherming. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt een vertaalslag naar het betreffende plan gemaakt.

Gebiedsbescherming: In het kader van de gebiedsbescherming worden alle natuurgebieden, waaronder de gebieden behorende tot Natura 2000 en het NNN (Natuur Netwerk Nederland, voorheen EHS) in en rondom het plangebied in kaart gebracht. De gevoeligheden en externe werking van deze gebieden in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen worden geïnventariseerd, waarna de uitvoerbaarheid van het initiatief in het kader van de Wet natuurbescherming 2017 wordt toegelicht.

Soortenbescherming: Voor de soortenbescherming wordt voor verschillende soortengroepen in het plangebied nagegaan welke waarnemingen bekend zijn in databanken, uit inventarisaties en uit soortenatlassen.

Op een aantal punten en voor inzicht in de gebiedswaarden worden deze gegevens aangevuld met eigen veldwerk. Voor beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling geldt, wordt nagegaan of deze in het plangebied kunnen voorkomen en onder de beoogde ontwikkelingen kunnen lijden. Uit het natuurwaardenonderzoek kan blijken dat aanvullend onderzoek naar een of meerdere specifieke beschermde soorten nodig is.

 

Ons team Ecologie

Bram Omon

Bram Omon


Hilde Vegelin

Hilde Vegelin


Email