ooststellingwerf4

  • Home
  • BuitengebiedOoststellingwerf

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan `Buitengebied 2016`

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad op 22 maart 2016 het bestemmingsplan “Buitengebied 2016” gewijzigd heeft vastgesteld. Dit nieuwe bestemmingsplan voorziet in een actuele planologische regeling voor het landelijk gebied van de gemeente Ooststellingwerf. Ten behoeve van dit bestemmingsplan is ook een PlanMER (milieueffectrapportage) opgesteld. Hierin zijn de milieueffecten van het bestemmingsplan onderzocht en beoordeeld.


Informatie over de wijzigingen

Bij de vaststelling zijn door de gemeenteraad ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan een aantal wijzingen in het plan doorgevoerd. De wijzigingen kwamen voort uit de ingediende zienswijzen en er zijn ambtshalve een aantal wijzigingen voorgesteld. Voor een gedetailleerd en compleet overzicht van deze wijzigingen wordt verwezen naar de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’ die bij het bestemmingsplan ter inzage ligt. Deze nota maakt integraal onderdeel uit van het raadsbesluit van 22 maart 2016.

 

Inzage termijn

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en verdere bijlagen liggen met ingang van 19 mei 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde. Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan in pdf-bestand raadplegen via de gemeentelijke website www.ooststellingwerf.nl of via de links hiernaast.

 

Reageren op het plan?

Tot en met 29 juni 2016 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingplan naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan die zijn doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking de dag nadat de beroepstermijn is verstreken.. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak ook vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.