Versterking voor aardbevingsgebied Groningen

AardbevingVanaf augustus 2015 is Pieter Schollema, algemeen directeur van ons bureau, als gebiedscoördinator actief in het aardbevingsgebied in Groningen. Als geboren en getogen Groninger, voorzien van alle kennis over ruimtelijke wetgeving en met talent voor het verbinden van mensen, is hij de juiste man voor deze klus. Hij coördineert vanuit het cluster Loppersum, Delfzijl, Appingedam, Eemsmond en De Marne de inbreng voor het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Dit programma wordt op 4 november a.s. gepresenteerd.

Lees meer

Bijzondere opdracht visie en bestemmingsplan buitengebied Moerdijk

Moerdijk

Eind oktober 2015 kwam het bericht dat BügelHajema de visie, het bestemmingsplan en het planMER voor het buitengebied mag gaan opstellen. En dat na een bijzondere aanbestedingsvorm: BVP = Best Value Procurement.
Kort gezegd: de gemeente heeft een doel en zoekt daarvoor een expert om dat doel te realiseren. Het ‘hoe’ wordt in belangrijke mate overgelaten aan het bureau.

Het doel is een bestuurlijk en maatschappelijk gedragen visie en bestemmingsplan. Dat wil zeggen met brede participatie van belanghebbenden en betrokkenen. Ofwel: helemaal in de geest van de nieuwe Omgevingswet.
De visie moet gaan bestaan uit:

  • een visie als onderlegger voor het bestemmingsplan en als afwegingskader voor ontwikkelingen;
  • een landschapskwaliteitsplan;
  • een visie op de bebouwingsconcentraties en kernrandzones.

En om het bestemmingsplan te kunnen onderbouwen gaan we werken aan:

  • een zorgvuldige (digitale) inventarisatie;
  • een planMER.

Inmiddels zijn we gestart met het houden van interviews en het eerste Arenadebat met de raad en belanghebbenden wordt binnenkort gehouden. Daarnaast zijn werksessies in voorbereiding.

Een boeiende en uitdagende klus, waar we als bureau al onze talenten in kwijt kunnen.

Overdiep, het eerste inpassingsplan van Nederland

OverdiepIn 2009 stond BügelHajema aan de wieg van het eerste inpassingsplan van Nederland. In juni van dat jaar werd het Inpassingsplan Overdiepse Polder vastgesteld door de provincie Noord-Brabant. Het was een belangrijke stap in een proces dat al in 2000 begon. Toen werd als burgerinitiatief het plan geopperd om de Overdiepse Polder, een agrarisch poldergebied van 550 hectare, zo in te richten dat het geschikt zou zijn voor grootschalige waterberging. Heel wat jaren later, in september 2015, opende minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de terpen die in de Polder zijn aangelegd voor de acht boerenbedrijven die in het gebied actief blijven. Door de herinrichting met terpen kan de polder nu bij extreem hoog water onderlopen, terwijl de agrarische functie van het gebied behouden blijft.

Lees meer

Parkeerregeling in bestemmingsplan en beheersverordening noodzaak

parkeerregelingOp 29 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 (Stb. 2014-458) van kracht geworden waardoor de Woningwet is aangepast. Kort gezegd komt het er op neer dat de stedenbouwkundige bepalingen uit de gemeentelijke Bouwverordening niet meer van toepassing zijn op bestemmingsplannen en beheersverordeningen die na deze datum worden vastgesteld. Deze bepalingen vervallen bovendien volledig op 1 juli 2018.

Lees meer

Geluidruimte mag worden verdeeld in het bestemmingsplan

illustratie geluidzone kleinEen regeling in het bestemmingsplan opnemen voor de toedeling van geluidruimte op een industrieterrein vindt de rechter aanvaardbaar. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van februari 2015. Op initiatief van BügelHajema is een dergelijke regeling inmiddels in een aantal bestemmingsplannen opgenomen.

Lees meer

Koepelplan Landgoed Appel, gemeente Nijkerk

LandgoedAppelOp 19 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Nijkerk het zogenaamde Koepelplan voor Landgoed Appel vastgesteld. Het Landgoed Appel is een van de grootste landgoederen in Nijkerk. Voor de duurzame instandhouding van het landgoed is het wenselijk dat een groene ontwikkeling in samenhang met een eventuele gewenste rode ontwikkeling plaatsvindt. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in het Koepelplan Landgoed Appel.

Lees meer

PS van Gelderland stellen Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard vast

BommelerwaardOp 25 februari 2015 hebben Provinciale Staten van de provincie Gelderland het Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard vastgesteld. BügelHajema Adviseurs is vanaf het begin betrokken geweest bij dit project en het proces voorafgaand aan de vaststelling. Wij stelden zowel het inpassingsplan als het planMER op.

Lees meer